Αγροκλιματική ταξινόμηση Στερεάς Ελλάδας για βέλτιστη γεωργική παραγωγή και αναδιάρθρωση καλλιεργειών

στεκλιμ

"Εφαρμογή καινοτόμου μεθοδολογίας που βασίζεται σε σύγχρονα δορυφορικά συστήματα υψηλής διακριτικής ικανότητας, ώστε να επιτυγχάνεται αγροκλιματική ταξινόμηση υψηλής ευκρίνειας"

Στόχος Έργου

Στόχος είναι η αγροκλιματική ζωνοποίηση μέσω μεθοδολογίας που βασίζεται σε εδαφολογικούς χάρτες, καθώς και σε αγροκλιματικούς και υδροκλιματικούς δορυφορικούς δείκτες. Αναλυτικότερα θα αξιοποιηθούν:

Σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες
με χρήση νέων δορυφορικών
δεδομένων υψηλής διακριτικής ικανότητας
και σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας,
που οδηγούν σε αειφορική αγροκλιματική ζωνοποίηση

Σύγχρονη σύζευξη επίγειων
και δορυφορικών δεδομένων
για την πιστότερη εκτίμηση της χωρικής μεταβλητότητας

Σύγχρονα γεωπληροφοριακά συστήματα
για αποτελεσματικό συνδυασμό εδαφολογικών
και μικροκλιματικών χαρακτηριστικών σε κάθε ζώνη,

Χωρικές μεθοδολογίες υψηλής ευκρίνειας
στο σύστημα έδαφος-νερό-ατμόσφαιρα-φυτό
με τη δημιουργία ζωνών παραγωγικότητας.

Επιχειρησιακό Σχέδιο

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της μεθοδολογίας, που πρόκειται να υλοποιηθεί, αποτελεί διεθνή καινοτομική πρωτοτυπία και βασίζεται σε σύγχρονα δορυφορικά συστήματα π.χ. Copernicus, υψηλής διακριτικής ικανότητας.

Μεθοδολογία