Αποτελέσματα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο και τους κύριους στόχους του έργου έχουν καθοριστεί τα αποτελέσματα που θα επιφέρουν οι δράσεις που θα υλοποιηθούν.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Έργου «ΣΤΕΚΛΙΜ» εκτιμάται ότι θα είναι:

Συμβολή

Επιπλέον τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή του έργου πρόκειται να συμβάλλουν στο γενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.